ohlasto_logo_prazdny

WHISTLEBLOWING

Vnitřní oznamovací systém - oznámení

Whistleblowing je pojem označující jev, kdy zaměstnanci (státní správa, velké firmy, instituce, organizace) či jiné spřízněné osoby upozorní na trestné nebo podezřelé jednání, o kterém se dozvěděli díky svému postavení a interním informacím.

Snahy o zákonnou úpravu whistleblowingu již v minulosti proběhly. Nyní se však jedná o směrnici Evropské unie č. 2019/1937 o ochraně osob, které oznámily porušení práva Unie a její povinnou transpozici do právního řádu České republiky. Implementace směrnice měla být provedena do 17. prosince 2021, to se však u nás  nestihlo. Český zákon o ochraně oznamovatelů je stále v režimu návrhu a nám tedy nezbývá nic jiného než se ještě nějakou dobu řídit přímo evropskou směrnicí, která stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob. 

Oznamovací kanál

Organizace jsou povinny zavést tzv. vnitřní oznamovací systém. Tedy komunikační kanály a procesy vedoucí k přijetí oznámení o možném porušování práva v organizaci, k následnému zpracování a vyhodnocení. Musí být zavedeny kanály umožňující oznamování písemně, ústně (telefonicky, systém hlasových zpráv) nebo osobně. Dle návrhu zákona i anonymně.

Bezpečné oznámení

Cílem je umožnit zaměstnancům, ale i ostatním fyzickým osobám (uchazečům o práci, dodavatelům, odběratelům a dalším), které se v souvislosti s prací nebo jinou činností dozvěděly o protiprávním jednání, učinit oznámení odhalující toto protiprávní jednání. Pozornost musí být zaměřena na bezpečnost učinění takového oznámení se zřetelem na utajení totožnosti oznamovatele.

Ochrana oznamovatele

Systém musí být schopen zachovat důvěrnost, co se totožnosti oznamovatele týče. Zároveň je zakázáno jakkoliv postihovat oznamovatele za podané oznámení. Systém tedy musí být nastaven tak, aby bylo zabráněno případným odvetným opatřením (ukončení pracovního poměru, snížení platu či mzdy, kázeňský trest, přeložení na jiné místo, bránění kariérnímu růstu atd.).

Kdo jsme?

Jsme tým společnosti Q – COM, jež je více než 20 let předním českým poskytovatelem konzultačních, analytických a auditních služeb v oblasti řízení podniků a  informačních technologií.

U zákazníků se zabýváme zaváděním a udržováním systémů řízení – vyhodnocením, nastavením, optimalizací a školením interních procesů, postupů a služeb v oblasti kvality, environmentu, BOZP, bezpečnosti informací, poskytování IT služeb, ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a ochrany měkkých cílů.

Od roku 2008 také vyvíjíme a provozujeme podnikový informační systém QML.

Naší práci se věnujeme na 120%

NAŠE SLUŽBY

Vnitřní oznamovací systém OhlasTo

Vyvinuli jsme online oznamovací kanál OhlasTo, který slouží pro sběr oznámení. Je navázán na aplikaci pro evidenci a řízení podaných oznámení – vnitřní oznamovací systém. Nástroj OhlasTo splňuje všechna kritéria Evropské unie, je jednoduchý, dostupný, uživatelsky přívětivý a zajišťuje anonymitu oznamovatelů.

Implementace

Pomůžeme s vytvořením interní směrnice, navazujících dokumentů a implementací problematiky whistleblowingu do systému řízení vaší organizace.

Pověřená osoba

Ve spolupráci s našimi partnery zajistíme proškolenou pověřenou osobu nebo i samotné školení, o kterém sepíšeme záznam.

Služba OhlasTo je skvělý způsob, jak dát najevo, že vás zajímá, co se u vás v organizaci děje, a že je vůle to řešit! Nečekejte, až se whistleblower obrátí na média. Dejte mu možnost vyřešit vše v klidu na domácí půdě, bez zbytečných emocí.

S OhlasTo vás whistleblower zastihne připravené!

Zajímavosti

No posts found!