BOZP-RGB

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Occupational health and safety management systems

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je rozsáhlý obor, který zahrnuje opatření stanovená jednak právními předpisy, ale také zaměstnavatelem. Cílem je zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Prostřednictvím prevence omezit výskyt nemocí z povolání a pracovních úrazů, minimalizovat náklady spojené s odstraněním a nápravou incidentů na pracovišti a také snižovat pravděpodobnost postihu za porušení právních předpisů týkajících se BOZP.

CÍL

Každá organizace je odpovědná za zdraví a bezpečnost nejen svých pracovníků, ale i ostatních lidí, kteří pro ni provádí zadané práce. Je tedy povinna zajistit bezpečné pracoviště, prevenci nehod a pracovních úrazů či nemocí z povolání. Rovněž je potřeba pracovat na soustavném zlepšování výkonnosti systému BOZP v organizaci, do čehož by mělo být zapojeno i vrcholové vedení organizace.

ČSN ISO 45001

Požadavky na systém řízení BOZP specifikuje norma ČSN ISO 45001, která v roce 2018 nahradila normu ČSN OHSAS 18001. Hlavním cílem této normy je podpořit a propagovat správnou praxi v oblasti BOZP. Pomáhá organizacím připravit koncepci a dlouhodobé cíle, které zohledňují zákonné požadavky, ale také informace o zdravotních a bezpečnostních rizicích.

PRÁVNÍ PŘEDPISY

BOZP je upravována řadou právních předpisů z oblasti ochrany života a zdraví, hygieny a protiepidemických opatření. Upravují ji technické stavební a dopravní normy, předpisy o požární ochraně a o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními, chemickými a jinak škodlivými látkami či přípravky. Do problematiky BOZP se prolíná také krizový management, podniková ekologie a další obory.

Kdo jsme?

Jsme tým společnosti Q – COM, jež je více než 20 let předním českým poskytovatelem konzultačních, analytických a auditních služeb v oblasti řízení podniků a  informačních technologií.

U zákazníků se zabýváme zaváděním a udržováním systémů řízení – vyhodnocením, nastavením, optimalizací a školením interních procesů, postupů a služeb v oblasti kvality, environmentu, BOZP, bezpečnosti informací, poskytování IT služeb, ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a ochrany měkkých cílů.

Od roku 2008 také vyvíjíme a provozujeme podnikový informační systém QML.

Naší práci se věnujeme na 120%

NAŠE SLUŽBY

Našim zákazníkům nabízíme poradenský a konzultační potenciál týmu zkušených poradců k vybudování BOZP v rozsahu vymezeném požadavky normy.

Rozsah naší podpory zavedeného systému závisí na konkrétních požadavcích zákazníka.

Úvodní informační přezkoumání
Analýza rizik
Návrh opatření
Zpracování dokumentace BOZP
Implementace opatření
Interní audity, přezkoumání
Certifikace BOZP
"Se zákazníky a také kolegy jednáme s úctou. Pouze s přístupem respektujícím protistranu lze dosáhnout tvořivé spolupráce a dlouho trvajícího partnerství."
František Bartoň
manažer, konzultant

Zajímavosti

No posts found!