BOZP-RGB

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Occupational health and safety management systems

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je rozsáhlý obor, který zahrnuje opatření stanovená jednak právními předpisy, ale také zaměstnavatelem. Cílem je zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Prostřednictvím prevence omezit výskyt nemocí z povolání a pracovních úrazů, minimalizovat náklady spojené s odstraněním a nápravou incidentů na pracovišti a také snižovat pravděpodobnost postihu za porušení právních předpisů týkajících se BOZP.

CÍL

Každá organizace je odpovědná za zdraví a bezpečnost nejen svých pracovníků, ale i ostatních lidí, kteří pro ni provádí zadané práce. Je tedy povinna zajistit bezpečné pracoviště, prevenci nehod a pracovních úrazů či nemocí z povolání. Rovněž je potřeba pracovat na soustavném zlepšování výkonnosti systému BOZP v organizaci, do čehož by mělo být zapojeno i vrcholové vedení organizace.

ČSN ISO 45001

Požadavky na systém řízení BOZP specifikuje norma ČSN ISO 45001, která v roce 2018 nahradila normu ČSN OHSAS 18001. Hlavním cílem této normy je podpořit a propagovat správnou praxi v oblasti BOZP. Pomáhá organizacím připravit koncepci a dlouhodobé cíle, které zohledňují zákonné požadavky, ale také informace o zdravotních a bezpečnostních rizicích.

PRÁVNÍ PŘEDPISY

BOZP je upravována řadou právních předpisů z oblasti ochrany života a zdraví, hygieny a protiepidemických opatření. Upravují ji technické stavební a dopravní normy, předpisy o požární ochraně a o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními, chemickými a jinak škodlivými látkami či přípravky. Do problematiky BOZP se prolíná také krizový management, podniková ekologie a další obory.

Kdo jsme?

Jsme tým společnosti Q – COM, jež je více než 20 let předním českým poskytovatelem konzultačních, analytických a auditních služeb v oblasti řízení podniků a  informačních technologií.

U zákazníků se zabýváme zaváděním a udržováním systémů řízení – vyhodnocením, nastavením, optimalizací a školením interních procesů, postupů a služeb v oblasti kvality, environmentu, BOZP, bezpečnosti informací, poskytování IT služeb, ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a ochrany měkkých cílů.

Od roku 2008 také vyvíjíme a provozujeme podnikový informační systém QML.

Naší práci se věnujeme na 120%

NAŠE SLUŽBY

Našim zákazníkům nabízíme poradenský a konzultační potenciál týmu zkušených poradců k vybudování BOZP v rozsahu vymezeném požadavky normy.

Rozsah naší podpory zavedeného systému závisí na konkrétních požadavcích zákazníka.

"Se zákazníky a také kolegy jednáme s úctou. Pouze s přístupem respektujícím protistranu lze dosáhnout tvořivé spolupráce a dlouho trvajícího partnerství."
František Bartoň
manažer, konzultant

Zajímavosti