QMS-RGB
BOZP-RGB
ISMS-RGB
ITSM-RGB
ZoKB-icon

CO ČEKAT OD SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ?

Systémy řízení mají společný cíl, kterým je zefektivnění chodu organizace.

Zavedením systémů řízení organizace získá nástroj pro systematické řízení svých vnitropodnikových procesů a služeb a zvýšení jejich efektivnosti a výkonnosti. 

Zároveň bude schopna posoudit jejich přidané hodnoty a v neposlední řade se zamezí zbytečnému plýtvání ať už penězi, energií, materiálem či časem.

Součástí zavedených systémů řízení je nastavení pravidel umožňujících zajištění požadavků všech zainteresovaných stran (zákazník, dodavatel, zaměstnanec…). 

Na základě posuzování výsledků svých procesů a služeb je organizace schopna dosahovat jejich neustálého zlepšování, monitorování a cílené podpory jejich výkonnosti, čímž získá silný nástroj pro zvýšení konkurenceschopnosti a jistou marketingovou výhodu na trhu.

Systémy řízení v organizacích se mohou lišit. Záleží na formě managementu, na struktuře oddělení, na nastavených procesech a využívaných technologiích.

Ale nejvíc záleží na lidech.

  • webový podnikový informační systém
  • privátní cloud
  • privátní cloud
  • webová aplikace zdarma by Q - COM
  • webový podnikový informační systém
  • webová aplikace zdarma by Q - COM
  • privátní cloud

LIDÉ

Lidé představují klíčový prvek v systémech řízení. Jsou to tvůrci pravidel a zároveň jejich příjemci. Jsou nejslabším článkem v celém systému a stávají se nejčastějším cílem útočníků. Je potřeba je pravidelně informovat o základních pravidlech a vzdělávat v principech systémů, protože znamenají pro tuto oblast nejvyšší hrozbu.

PROCESY

Procesy jsou činnosti, které je potřeba vynaložit, aby lidé byli schopni používat implementované technologie a s nimi spojené služby. Mezi základní procesy řadíme definování a řízení aktiv, analýzu a řízení rizik, implementaci technologií a aplikací, správu uživatelů a rolí, autorizaci, autentizaci, údržbu systému, testování zabezpečení aj.

TECHNOLOGIE

Technologie je potřeba udržovat v takovém stavu, aby byly schopny reagovat na změny ve světě IT. Nejedná se jen o zařízení pro uživatele (počítač, mobilní zařízení aj.), ale také o infrastrukturu sítě, služby a také prvky, které slouží k zajištění zabezpečení (prvky určené k autentizaci, autorizaci, monitoringu, analýze, detekční systémy aj.).

JAKÝ JE POSTUP?

Rozsah naší podpory závisí na konkrétních požadavcích klienta. Samozřejmě záleží, který systém řízení je zaváděn. Obecně však klademe důraz na analýzu požadavků zákazníka a přizpůsobení systému zvyklostem a potřebám organizace. Dokumentaci zpracováváme ve formě vhodné pro organizaci. Jsme schopni realizovat dílčí projekty v minimalistickém rozsahu i komplexně od analýzy, implemenetace nejmodernějších postupů až po audit či školení pracovníků.

Analýza

Cílem analýzy je zmapování vnitřního prostředí organizace. Na jejím základě vyplynou rizikové oblasti systému řízení, které je potřeba řešit, aby byla společnost uvedena do souladu s normami.

Implementace

Implementace bezprostředně navazuje na analýzu. Je navrženo procesní uspořádání, struktura dokumentace a její zpracování, zavedení do praxe, kterému může předcházet zkušební provoz.

Audit

Systém řízení je zapotřebí po úspěšném zavedení dále udržovat, rozvíjet a zlepšovat. Za tímto účelem je potřeba realizovat pravidelné audity, zda je systém v souladu s normami.

KDO JSME?

0 +
let zkušeností

0 +
zákazníků

0 %
jedeme naplno

0 +
dílčích projektů