Zrušená vyhláška 50 – elektrotechnika

Konec vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice č. 50/1978 Sb. upravující odbornou způsobilost v elektrotechnice je zde. S datem 1. 7. 2022 nastupují osoby znalé dle nařízení vlády 194/2022 Sb. §6 elektrotechnik, §7 vedoucí elektrotechnik a §8 revizní technik.

O potřebě novelizace padesátky se hovořilo už v minulém století a to i přes to, že podle mnohých byla nadčasová. Jenže naděje na jakoukoliv úpravu zhasly ve chvíli, kdy byl Český úřad bezpečnosti práce zrušen. Najednou zde nebyl nikdo, kdo by mohl novelu iniciovat, protože to může provést pouze ten subjekt, který vyhlášku (potažmo jakýkoliv jiný právní předpis) vydal.

Z toho důvodu byl přijat zákon 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který dává zmocnění Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV), aby vydalo nové Nařízení vlády, které se bude odbornou způsobilostí v elektrotechnice zabývat.

Až praxe ukáže, do jaké míry se tento počin povedl. Nic se však nemění na tom, že 1. 7. 2022 se elektrotechnika po čtyřiačtyřiceti letech mění.

Nemáme ambice zabývat se zde právním rozborem, spíše bychom rádi upozornili na existenci nového zákona a prováděcích předpisů jakož i na nejdůležitější změny.

Dočtete se:

Co mění zákon 250/2021 Sb.

Zákon 250/2021 Sb. s účinností od 1. 7. 2022 mění znění 3 zákonů a ruší dosud platný zákon 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Spolu s ním se zrušuje dalších 24 zákonů či prováděcích předpisů nebo jejich částí. Ruší se:

Státní správa a organizace státního dozoru

Podle nového zákona vykonává státní správu v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (VTZ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce a oblastními inspektoráty práce. Technická inspekce České republiky (TIČR) byla pověřena státním odborným dozorem. Jejím zřizovatelem je MPSV. 

Definice dle zákona 250/2021 Sb.

Zákon odlišně definuje Vyhrazené technické zařízení a nově definuje pojmy průvodní dokumentace a provozní dokumentace.

Jako vyhrazené technické zařízení je nově vnímáno tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.

Průvodní dokumentace představuje soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, v českém jazyce, který musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení. 

Soubor dokumentů obsahující záznamy o kontrolách, zkouškách a revizích, místní provozní řád, provozní deník, doklady o kvalifikaci obsluhy, záznamy o opravách a údržbě, harmonogramy, záznamy o činnostech prováděných na provozovaném vyhrazeném technickém zařízení a jiné specifické dokumenty, vznikající při provozu daného vyhrazeného technického zařízení v rozsahu požadovaném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je provozní dokumentace.

Jak je to s platností osvědčení vydaných dle vyhlášky 50

Nyní jsou již v platnosti nové podmínky pro zkoušky, ale stávající osvědčení, která byla vydaná podle vyhlášky 50/1978 Sb., budou podle přechodného ustanovení zákona platit po celou dobu, na kterou byla vydána.

Havárii se škodou nad 5 milionů bude potřeba ohlásit

Vznikne-li škoda na majetku přesahující 5 milionů korun v souvislosti s provozem VTZ, nebo je-li příčinou události VTZ, bude nově potřeba tuto událost ohlásit oblastnímu inspektorátu práce.

Související nařízení

V souvislosti se zákonem 250/2021 Sb. nabyla 1. 7. 2022 účinnosti také nová nařízení:

Nařízení vlády 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti nahrazuje vyhlášku 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Nařízení vlády 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti nahrazuje vyhlášku 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Nařízení vlády 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti nahrazuje vyhlášku 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Nařízení vlády 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice nahrazuje vyhlášku 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Jak se mění původní paragrafy vyhlášky 50/1978 Sb. dle nového nařízení

Také odborné způsobilosti osob vykonávajících  obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím se dočkaly změn. Od 1. července 2022 rozeznáváme osoby znaléosoby poučené a osoby školené (nejsou znalé ani poučené) ve smyslu zákoníku práce. 

Osoba poučená podepsala zápis o provedeném poučení a ověření znalostí. Ten stvrdila i osoba znalá, jež poučení provedla. Takové poučení je potřeba opakovat ve lhůtě ne delší než 3 roky. 

Za osoby znalé se považují osoby pro samostatnou činnost, osoby pro řízení činnosti a revizní technici. Tuto problematiku dříve řešila vyhláška č. 50/1978 Sb., dnes na to máme nařízení vlády 194/2022 Sb., které snižuje počet stupňů odborné způsobilosti v elektrotechnice ze 7 na 3. Nově tedy máme jen elektrotechnika, vedoucího elektrotechnika a revizního technika.

Přestože jsou nové paragrafy vůči těm původním v mnohém stejné, došlo i k aktualizování a doplnění problematiky odborné způsobilosti, a nemalou změnou je i nové číslování paragrafů a přizpůsobení pojmů dnešní době.

V nařízení vlády není vysloveně uvedena odbornost pracovník pro samostatné projektování a pracovník prořízení projektování, ale dle § 7, odst. 1 mohou vedoucí elektrotechnici projektovat vyhrazená elektrická zařízení, která nejsou předmětem autorizace dle jiného právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

Změny podle nařízení vlády 194/2022 Sb.

Ani s novými právními předpisy se nemění základní princip odborné způsobilosti v elektrotechnice. Stále se má na zřeteli zajištění objektivního a nezávislého ověření, zda je elektrotechnik schopen provádět odbornou činnost na elektrických zařízení, aby se nikomu nic nestalo a elektrická zařízení zůstala bezpečná. Laicky řečeno. 

Co se však mění, je administrativní část spojená se získáváním a obnovováním odborné způsobilosti. Je kladen mnohem větší důraz na odbornost zkušební komise. 

Osvědčení bude nově vydávat pouze TIČR u svých zkoušek – v případě elektrotechniky pouze pro revizní techniky. To je také jediný stupeň, který podléhá zkoušce před TIČR. Všechny ostatní stupně budou moci zaměstnavatelé nebo podnikatelé zajistit buď prostřednictvím své nebo externí tříčlenné komise, kde předsedou musí být revizní technik. Dokument ověřující ostatní odborné způsobilosti se bude dle nařízení vydávat pod názvem „Doklad o odborné způsobilosti v elektrotechnice„.

Do systému jsou nově vpuštěny i profesní kvalifikace. Osoby, které uspěly v teoretické a praktické části profesní zkoušky (bez ohledu na to, kde znalosti a zkušenosti nabraly) budou moci konat v rozsahu konkrétní profesní kvalifikace. 

Původní paragraf vyhlášky 50/1978 Sb. Nový paragraf NV 194/2022 Sb.
§3
Pracovníci seznámení
Osoba školená
§19 odstavce 1 zákona 250/2021 Sb. ve smyslu §103 odstavce 2 zákoníku práce 262/2006 Sb.
§4
Pracovníci poučení
§4
Osoba poučená
§5
Pracovníci znalí
§5
Osoba znalá (Elektrotechnik, Vedoucí elektrotechnik, Revizní technik)
§6
Pracovníci pro samostatnou činnost
§6
Elektrotechnik
§7
Pracovníci pro řízení činnosti
§7
Vedoucí elektrotechnik
§8
Pracovníci pro řízení činnosti dodavatelským způsobem
§7
Vedoucí elektrotechnik
§8
Pracovníci pro řízení provozu
§7
Vedoucí elektrotechnik
§9
Pracovníci pro provádění revizí
§8
Revizní technik
§10
Pracovníci pro samostatné projektování
§7
Vedoucí elektrotechnik
§10
Pracovníci pro řízení projektování
§7
Vedoucí elektrotechnik
§11
Kvalifikace ve zvláštních případech – Pracovníci, Učitelé
§6
Elektrotechnik
§11
Kvalifikace ve zvláštních případech – Absolventi
§7
Vedoucí elektrotechnik

Starosti vyřešíme za vás.

Využijte našich zkušeností v oblastech implementace systémů řízení, revizí systémů řízení, auditů a školení.